ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1522 times viewed.
428 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.011.x
İstanbul’daki Üniversite Kütüphanecilerinin Dijital Kültüre İlişkin Sosyal ve Mesleki Tutumları
The Social and Professional Attitudes of University Librarians in Istanbul Towards Digital Culture
Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Arş. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, mehlikakaragozoglu@marmara.edu.tr
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’daki üniversite kütüphanelerinde çalışan meslek elemanlarının dijital kültür karşısındaki sosyal ve meslekî tutumlarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, 220 üniversite kütüphanesi personeline anket uygulanmış ve sonuçlar SPSS 19 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın genel sonuçlarına göre, İstanbul’daki üniversite kütüphanecilerinin dijital kültürden etkilendikleri ve İnternet ile sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Öte yandan, bazı kütüphanecilerin dijital kültürü mesleki yaklaşımlarını şekillendirecek bir yaşam kültürüne dönüştüremedikleri ortaya çıkmıştır. Dijital kültür ortamında hizmet veren üniversite kütüphanesi çalışanlarının dijital kültüre ilişkin sosyal ve meslekî tutumları, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, İnternet ve sosyal medya kullanım alışkanlığı gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Abstract in English
This study seeks to highlight the social and professional attitudes of the members of the staff employed in university libraries in Istanbul towards digital culture. In this context, a questionnaire was conducted to the 220 staff members of university libraries and results were analyzed using the SPSS 19 program. The overall results of the research have revealed that university librarians in Istanbul have been influenced by digital culture and that they actively use the Internet and social media. Some librarians, on the other hand, are not able to transform the digital culture into a life culture that will shape their professional approach. The social and professional attitudes of librarians working in university libraries that serve in the digital cultural environment can be seen to vary across the parameters like gender, age, educational background, Internet and social media consumption habits.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: