ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5951 times viewed.
3702 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.4.003.x
EĞİTSEL SOSYAL YAZILIMLARIN KABUL VE KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL
A MODEL FOR ACCEPTANCE AND USAGE OF EDUCATIONAL SOCIAL SOFTWARES
Yrd.Doç.Dr. Adem AKBIYIK Prof.Dr. Erman COŞKUN
Abstract in Turkish
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve günlük yaşama yansımaları interneti insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biri haline getirmiştir. İnternet teknolojilerinin günümüzdeki en yaygın kullanımlarından biri sosyal yazılım araçları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Sosyal yazılımların özellikle genç nesiller arasındaki popülaritesi, son yıllarda bu teknolojilerin eğitsel amaçlı kullanılabilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, uzaktan eğitim öğrencilerinin beklenti ve endişelerinden hareketle geliştirilen karma bir teknoloji kabul modelinin testi ile bu soruya cevap aramaktadır. Akbıyık ve Coskun (2012), uzaktan eğitim öğrencilerinin sosyal yazılımları kullanma niyetlerini incelemek için bu teknolojiler ile ilgili endişe ve beklentileri literatürdeki mevcut teknoloji kabul modelleri ile entegre edilerek bir model önerisinde bulunmuş; ölçüm modelinin geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek adına açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulamıştır. Bu çalışmada ise önerilen modelin yapısal geçerliliğinin testi yapısal eşitlik modellemesi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi testleri neticesinde; önerilen model kullanma niyetinin %48’ini açıklamaktadır (R2=,48) ki bu durum; sosyal yazılımlar hakkındaki beklentilerin (etkileşim ve teknoloji katkısı) ve endişelerin (algılanan öğrenci bariyeri, algılanan öğretmen bariyeri ve yoğun teknoloji) algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı aracılığı ile uzaktan eğitim öğrencilerinin kullanma niyetleri üzerinde güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğunu belirtmektedir.
Abstract in English
Advancements in the field of communication technologies and their reflections in daily life have made the Internet one of the biggest necessities of mankind. Social software tools are one of the most commonly used today’s Internet technologies, which offer a myriad of different services. The popularity of social software –especially among younger generations- has arisen the question of whether distance learners are willing to use these technologies for educational purposes. This study attempts to address this issue by developing and testing a hybrid technology acceptance model taking into consideration distance learners’ expectations and concerns about social software. In order to examine distance learners' behavioral intention to use social software, their expectations and concerns were integrated with prior technology acceptance models, Akbiyik & Coskun (2012) suggested a hybrid acceptance model. Exploratory and confirmatory factor analyses were performed to test the reliability and validity of the measurement model. This study contains the structural equation modeling technique to evaluate the hypothesized model. The proposed model explained 48% of the variance of behavioral intention (R2=,48) indicating that expectations (interaction and technological contribution) and concerns (perceived peer barrier, perceived tutor barrier, and unfettered technology) about social software have a quite strong and statistically significant influence on distance learners’ usage intention through the mediation of perceived usefulness and perceived ease of use.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: