ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2025 times viewed.
752 times downloaded.
DOI:
Teknolojik Ürünlerde Algılanan Riskin Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Etkisi
The Effects of Perceived Risk on Consumer' Inclination to Adopt Innovations
Tolga Dursun
Abstract in Turkish
Yenilikçilik kavramı son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişmeler çerçevesinde üzerinde sıklıkla çalışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin yaptıkları inovasyonların birçoğunun başarısız olmasının altında tüketicilerin direnç göstermesi yatmaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin yenilikleri benimsemelerine etki eden etmenlerin belirlenmesi önem kazanmıştır. Çalışmada, tüketicilerin teknolojik ürünleri satın alırken algıladıkları risk algısından oluşan direncin, yenilikçilik üzerindeki etkisine bakılmıştır. Bu kapsamda, 375 tüketiciden anket yöntemiyle veri toplanmış ve istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma bulguları tüketicilerin teknolojik ürünleri satın alırken algıladıkları finansal risk, teknolojik risk, zaman riski ve sosyal risk unsurlarının tüketici direnci ile pozitif ilişkisi olduğunu göstermektedir. Tüketici direnci ve tüketicilerin yenilikleri benimseme eğilimleri arasında ise negatif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Abstract in English
The concept of innovativeness in the context of recent technological developments emerged as a frequently studied subject. Consumers' resistance is the reason for failure of many business innovations. Therefore, identifying the factors affect consumers' adoption of innovations gained importance. In my study, when buying technological products consisting of perceptions of resistance to the impact on innovation were analyzed. In this context, the data were collected from 375 consumers via survey and statistical analyzes were performed. Research findings detected a positive relationship between financial, technological, time and social risk factors that consumers perceive when buying technological products and consumer resistance. On the other side, there is a negative relationship between consumer resistance and trends of the adoption of innovations by consumers.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.