ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2279 times viewed.
757 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.4.003.x
DIŞ POLİTİKA ALANINDA SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL AĞ (TWITTER) KULLANIMININ KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİSİ: SU 24 RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ TÜRK VE RUS SİYASİ HABER AKTÖRLERİNİN TWEET İLETİLERİNİN ANALİZİ
AS A TOOL SOCIAL NETWORKS (TWİTTER) FOR POLITICAL COMMUNICATION IN FOREING POLICY ON THE EFFECT OF DECISION-MAKING PROSESS : THE ANALYSIS OF TWEET MESSAGES OF TURKISH AND RUSSIAN POLITICAL NEWS ACTORS ON MAKING SU 24 RUSSIAN PLANE CRASHED
*Doç. Dr. Selma Koç Akgül, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi, selma.koc@kocaeli.edu.tr **Yrd. Doç. Dr. Betül Pazarbaşı Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi, bpazarbasi@kocaeli.edu.tr ***Yrd. Doç. Dr. Göktürk Yıldız, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi, gokturk.yildiz@kocaeli.edu.tr
Abstract in Turkish
İletişim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte siyasal iletişim ve dış politika alanında izlenen stratejilerin temel dinamiği de önemli ölçüde değişmiştir. Ülkeler, siyasi aktörler ve dış politikanın yapımcıları özellikle kriz dönemlerinde uluslararası ilişkiler sisteminin vazgeçilmez ana unsurlarından biri olan dış habercilik alanında sosyal ağları da sokaktaki vatandaşı bilgilendirmek amacıyla etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Zira sosyal ağ kullanıcıları bireysel ve kolektif kimlik özelliklerine göre kişi, olay, yer, organizasyon v.b.  olgularda konu ile ilgili daha kısa ve spesifik bilgi paylaşımlarında bulunarak ‘teknolojik fısıltı gazetesi’ olarak adlandırabileceğimiz bir ağın parçası konumundadırlar. Sosyal ağların katılımcı doğası gereği oluşan siyasal enformasyonun aynı anda pek çok kişiyle paylaşımına, onların düşüncelerinin sesi olmaya ve ilgili sosyal ağlarda tartışma zeminin yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Siyasi haber aktörlerinin son on yıldan bu yana sosyal ağları, özellikle de Twitter’ ı siyasal iletişimde enformasyon alanları olarak yoğun kullandıkları bilinmektedir.  Hızlı, eş zamanlı ve etkileşimli iletişime olanak sağlayan 140 karakterlik tweet iletilerinin yer aldığı siyasi haber aktörler ve kurumlarının resmi twitter  hesapları  haber kaynakları olarak kullanılmakta  bazı tweet iletileri medyanın gündem maddesi olmaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde 24 Kasım 2015 tarihinde SU 24 Rus uçağının angajman kuralları gereği Türk uçakları tarafından düşürülmesi ile ilgili haberler medyanın gündemini oluşturmuştur. Olayla ilgili haber kaynağı olarak siyasi aktör ve devlet kurumlarının resmi twitter hesapları kullanılmıştır.  Söz konusu olay; haber üretim sürecinde haber kaynağı olarak sosyal ağların kullanımı, siyasi haber aktör ve kurumlarının sosyal ağları nasıl kullanmaları gerektiği,  içerik oluşumu ve kullanma kültürü konularını tekrar gündeme getirmiş ve tartışmaya açmıştır. Çalışma ile;  Su 24 Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili Türk ve Rus siyasi haber aktörlerinin resmi twitter hesaplarında paylaştıkları tweet iletilerinin karşılaştırmalı analizleri yapılarak dış politika alanında iki ülke siyasi haber aktörlerinin twitter kullanımında, ileti içerik ve paylaşım özelliklerinin ortaya konulması ve twitter iletilerininin medyada haber kaynağı olarak etkin kullanılıp kullanılmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: sosyal medya uluslararası boyutu olan bir olayda içerik aktarımına bağlı olarak kamunun gündemini nasıl belirlemekte, kamuoyunu ne şekilde yönlendirmektedir?  Uluslararası ilişkiler alanında siyasi haber aktörleri sosyal ağlardan twitter’ı ne derece etkin kullanmakta, hangi iletileri paylaşmaktadır? Paylaşılan iletilerin geleneksel medyada haber kaynağı olarak kullanılıp kullanılmadığı ise cevaplanması gereken bir diğer soruyu oluşturmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları için, sosyal medya ortamında var olan gündem aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve kullanıcının kararlarını doğrudan etkiler düşüncesinden hareketle analitik ampirizm yaklaşımı perspektifinden yararlanılarak 24.11.2015-01.12.2015 tarihleri arasında Türk ve Rus siyasi haber aktörlerinin tweet iletileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Türk siyasi haber aktörleri twitter hesaplarını doğrudan enformasyon paylaşımında Rus siyasi haber aktörleri ise dolaylı enformasyon paylaşımında kullanmaktadır temel varsayımından yola çıkarak çalışma kapsamında her iki ülkenin devlet başkanları,  iktidar ve muhalefet parti ve lider twitter hesapları ile silahlı kuvvetlerin resmi twitter hasapları olmak üzere toplam 20 resmi twitter hesabı ile Türk ve Rus geleneksel medyasının yüksek tirajlı iki gazetesi alınmıştır. Elde edilen bulgular; iletişim tekniği ve stratejilerinde farklılıklar olmasına rağmen dış politika ile ilgili bilgilendirme ve uygulamalarını meşrulaştırma amaçlarına uygun olarak her iki ülkenin de siyasi haber aktörlerinin eşzamanlı ve etkileşimli twitter uygulamasını yoğun olarak kullandıkları,  haber kaynağı olarak twitter uygulamasının haber üretim sürecinde yer aldığı ve siyasi haber aktörlerinin tweet iletilerinin gündem oluşturabildiğini göstermektedir.
Abstract in English
With the advance on communication technologies, basic dynamics of the strategies followed in the field of political communication and foreign politics changed significantly. Countries, political actors and producers of foreign politics especially at the crisis periods begin to use social networks actively at the field of foreign journalism which is one of the essential key element for international relations system with the purpose of informing citizens. Yet, social network users according to their personal and collective identity features with sharing short and specific information about the cases like person, event, location, organization and etc. are a part of a network which we call technological grapevine. The participative nature of social networks enable sharing the political information with lots of people at the same time, becoming the voice of their thoughts and creating a discussion platform on related social networks. For ten years it’s known that political news actors are using social networks intensively especially Twitter as information fields at political communication. Official twitter accounts of political news actors and institutions with 140 character tweet messages which enable fast, simultaneous and interactive communication are used as news source and some of the tweet messages become hot topic of the media. When its evaluated in this context, the news about making SU 24 Russian plane crashed by Turkish planes due to the rules of engagement at 24th of November in 2015, became a current issue of the media. Twitter accounts of political actors and governmental institutions were used as the source of news related to the event. Because of this event subjects like; usage of social network as the news source during the process of news production, how the social networks must be used by political news actors and institutions, formation of the content and the usage culture gained currency and came up for discussion.   Within this study, related with SU 24 Russian Plane crash, a comparative analysis of tweet messages which are shared in Russian and Turkish political news actors official twitter accounts will be done and by means of using twitter in the field of foreign politics, political news actors of two countries, message content and sharing features will be revealed and it will be executed if twitter messages as source of news are used effectively in media or not. In this context, questions of the study are formed like this: depending on transferring the content, how does social media determines the public agenda in an event which has an international dimension and how does it directs the public opinion? Another question that must be answered is the usage of the shared messages as a source of news in traditional media. Considering that for social media users, the agenda existing on the social media is the public opinion and it effects the thought of the users directly, with this point of view, depending on the perspective of analytical empiricism approach, this study is researched by the method of analyzing the context of tweet messages of Russian and Turkish political news actors between the dates 24th November 2015 and 1st of December 2015. While Turkish political news actors are using twitter accounts for sharing direct information, Russian political news actors are using their accounts for sharing indirect information. Within this study, based upon this basic hypothesis, totally 20 official twitter accounts including president’s accounts of both two countries, ruling and opposition parties and their leaders accounts and also the accounts of armed forces as well as two publications with the widest circulation from Russian and Turkish traditional media are taken into consideration.  Although there are some differences at communication techniques and strategies the results obtained showed that in accordance with the purpose of legalizing the informing and implementation about foreign politics, political news actors of both two countries are using twitter application interactively and simultaneously, as a news source twitter application takes part in the process of news production and the tweet messages of political news actors can become a current issue.    
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.