ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2262 times viewed.
461 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.4.005.x
Üniversite Öğrencileri Afetler ve Zararlarının Azaltılması ve Afet Yönetimi Derslerinin E-Öğrenme Çıktılarının Gerçekleştirilmesini Değerlendiriyor
University Students Assess the Achievement of the E-Learning Outcomes of Disasters and Mitigation and Disaster Management Courses
Yrd.Doç.Dr. Serpil GERDAN, Doç.Dr. Esma BULUS KIRIKKAYA
Abstract in Turkish
Türkiye’de 1999 yılı afet zararlarının azaltılması ve afet yönetimi açısından bir milat olarak değerlendirilmekle birlikte 2009 yılından itibaren gerek resmi kurum ve kuruluşlar gerek sivil toplum örgütleri ve özel sektörde önemli çabalar sarf edilmekte ve toplumun tüm katmanlarında bu alanda bir duyarlılık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının ilk ve ortaokul programlarında yaptığı değişiklerde de bu çabaların izlerine rastlanmaktadır. Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan üniversitelerde de bu çabanın filizlendiği ve önemli adımların atıldığı yadsınamaz. Üniversitelerde yalnızca jeoloji, jeofizik gibi alanlarda değil tüm alanlarda afet zararlarının azaltılması ve afet yönetimi konusunda derslerin yer alması konusunda birkaç üniversitenin girişimlerde bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan biri de Kocaeli Üniversitesidir. Üniversitemiz bulunduğu coğrafi konum itibarıyla afetler konusunda yüksek riske sahip olması sebebiyle afet zararlarının azaltılması çabalarında destek oluşturmakta ve öncülük etmektedir. 2009 yılında Üniversitemiz eğitim öğretimde yeniden yapılanma sürecine girmiş ve 2010-2011 öğretim yılında kademeli bir şekilde program değişiklikleri sisteme yansıtılmaya başlamıştır. 2012 yılından beri bu değişiklikler kapsamında tüm öğrencilerimiz isterlerse, afet konularındaki iki ayrı dersi üniversite elektronik seçmeli ders (E-ders) adı altında seçebilmektedirler. Bu dersler, Afetler ve Zararlarının Azaltılması ve Afet Yönetimi dersleridir. Bu derslerle mümkün olduğunca fazla öğrencide afet duyarlığını arttırmak hem bireysel olarak yapılabilecekleri, hem de bu konuda sunabilecekleri toplumsal katkıyı öğrenmeleri, düşünmeleri ve tartışmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrenciler, kendilerine bilgi sisteminden sağlanan ders izlencelerine ve bu izlenceler doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmektedir. Öğrenciler, dönem sonunda da bu öğrenme çıktılarını değerlendirmektedirler. Bu çalışmada son üç yıl içinde bu dersleri alan 3.302 öğrencinin bu derslerle ilgili öğrenme çıktılarının ne düzeyde gerçekleştiğini düşündükleri ve derste gösterdikleri akademik başarıyla öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri alanın ve cinsiyetlerinin bu değerlendirmedeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın sonuçları, e-öğrenme ile gerçekleştirilen 2 derse ait öğrenme çıktılarının “beklenen düzeyin üzerinde “ gerçekleştiğini göstermektedir. Derslerden biri olan Afetler ve Zararlarının Azaltılması dersi için akademik başarı ile öğrenme çıktılarını gerçekleştirme düzeyi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuç, bu ders içeriğinin bireysel kazanımlara yönelik olması nedeniyle bu kazanımların öğrenciler tarafından akademik başarıdan daha etkili ve önemli olduğuna inandıklarını göstermektedir
Abstract in English
In 2009, Kocaeli University entered the process of educational reconstruction. Since 2012, all students have been able to choose two seperate courses under the name of university electronic elective course (E-course) within the scope of these changes if they want. These courses are Disasters and Mitigation and Disaster Management courses. In these courses, it is tried to increase disaster awareness in as many students as possible and to ensure that they learn, think about and discuss both what they can do individually and the social contribution they can offer in this regard. The students assess these learning outcomes at the end of the term. In this study, to what extent the 3,302 students, who had taken these courses in the past three years, thought they had achieved the e-learning outcomes of these courses and the relationship between the academic achievement they showed in the courses and the achievement of the learning outcomes have been examined.   The results of the study show that the e-learning outcomes of these courses have been achieved “above the expected level”. No relationship has been found between the academic achievement and the achievement level of the learning outcomes for the Disaster and Mitigation course. This result shows that as the content of this course is for individual achievements, these achievements are believed to be more effective and important than the academic achievement by the students. 
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.