ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1310 times viewed.
605 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.006.x
Türkiye’de 2014 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Twitter Kullanımının Müzakereci Demokrasi ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi
The Analysis of Twitter Use in the Process of 2014 Presidential Election in Turkey in Terms of Deliberative Democracy and Agonistic Democracy Approaches
Kamil DEMİRHAN, Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, demirhankamil@gmail.com
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın amacı, Twitter’da gerçekleştirilen iletişimi müzakereci demokrasi ve agonistik demokrasi yaklaşımları çerçevesinde Türkiye’de 2014 yılı cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Twitter kullanımı örneği üzerinden incelemektir. Agonistik demokrasi ve müzakereci demokrasi yaklaşımları sosyal medyada gerçekleştirilen siyasal iletişim sürecini açıklamak bakımından liberal demokrasi yaklaşımına alternatif katılımcı kuramsal çerçeveler sunmaktadır. Bu yaklaşımlar, bir sosyal medya platformu olan Twitter’daki iletişimin eşitlik, özgürlük, rasyonellik, çoğulculuk, iletişimsel güç, etkileşim, eleştirellik ve mücadele gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada, Twitter’da siyasal iletişim, agonistik demokrasi ve müzakereci demokrasi yaklaşımları kullanılarak, 10 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye’de halkın ilk defa oy kullandığı Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde Twitter’da gerçekleştirilen paylaşımlar üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın yöntemi içerik çözümlemesine dayanmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Twitter’ın katılım ve iletişim konusunda belirli bir potansiyele sahip olduğunu söylemek mümkündür. Ancak eşitlik, özgürlük, rasyonellik, çoğulculuk, iletişimsel güç, etkileşim, eleştirellik ve mücadele olanakları bakımından önemli sınırlılıkları bulunmaktadır.
Abstract in English
This study aims at analyzing communication on Twitter using the deliberative democracy and agonistic democracy approaches in terms of the case of Twitter use in the process of 2014 presidential election in Turkey. The approaches of deliberative democracy and agonistic democracy provide participative frameworks alternative to liberal democracy approach to explain political communication on social media. These approaches provide opportunity to evaluate the communication on Twitter, as a social media platform, in terms of the concepts of equality, freedom, rationality, pluralism, communicative power, interactivity, criticism, and struggle. In this study, political communication on Twitter is studied using the approaches of agonistic democracy and deliberative democracy, and messages shared on Twitter during the presidential election on August, 10, 2014 which is the first election consists of citizens’ votes in Turkey. The method of this study consists of content analysis. According to the results of this study, Twitter has a potential to develop participation and communication. However, it has important limits about equality, freedom, rationality, pluralism, communicative power, interactivity, criticism, and struggle.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.